chwilowka

Kościół, który narodził się w jerozolimskim Wieczerniku, jest wielką wspólnotą charyzmatyczną, obdarzaną nieustannie przez Ducha Świętego zwyczajnymi i nadzwyczajnymi darami łaski Bożej. Przez 2000 lat chrześcijaństwa, wierzący w Jezusa Chrystusa, począwszy od Najświętszej Maryi Panny i Apostołów, a skończywszy na milionach osób świeckich i duchownych we współczesnym Kościele, doświadcza obecności zmartwychwstałego Chrystusa, dzięki działaniu Ducha Świętego, nie tylko w sakramentach świętych i liturgii Kościoła, ale także na spotkaniach modlitewnych.  W latach 60–tych XX wieku można było dostrzec duchowe przebudzenie, które zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych wspólnot odnowy charyzmatycznej. Aktualnie miliony chrześcijan doświadcza owoców „chrztu w Duchu Świętym", czyli ożywienia łaski sakramentów chrztu świętego i bierzmowania, które uświęcają i ubogacają ich życie i powołanie.

Seminaryjna grupa Odnowy w Duchu Świętym jest jedną z najstarszych istniejących wspólnot w warmińskim „Hosianum”, ponieważ powstała w 1991 roku. Jednym z założycieli oraz pomysłodawcą nazwy wspólnoty Laetitia et Pax (Radość i Pokój - por. Rz 14, 17) jest obecny ojciec duchowny, a zarazem opiekun wspólnoty ks. Tadeusz Marcinkowski. Głównym celem naszych spotkań jest modlitwa, podczas, której uwielbiamy, dziękujemy i prosimy Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Mistrza. Spontanicznie poprzez słowa i śpiew wyrażamy w duchu modlitwy naszą przyjaźń z Bogiem. Słuchamy Słowa Bożego i dzielimy się doświadczeniem Boga w naszym życiu i powołaniu. W czasie spotkań modlitewnych odczuwamy w naszych sercach radość, pokój i moc, które przychodzą spoza nas, od Boga. Otwarci na Jego działanie, przemieniani pragnieniem świętości, chcemy otrzymanymi charyzmatami służyć Bogu i ludziom w parafiach, do których zostaniemy posłani (np. za pośrednictwem modlitwy wstawienniczej, uzdrowienia i uwolnienia, głosząc Ewangelię z mocą Ducha Świętego). Wspólnota Laetitia et Pax, poza murami „Hosianum”, uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach charyzmatycznych jak m.in. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze, Wigilia Zesłania Ducha Świętego w kościele akademickim pw. św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie, Rekolekcje charyzmatyczne prowadzone przez o. Johna Bashoborę w Olsztynie itp.

Na temat odnowy charyzmatycznej, można usłyszeć różne komentarze i opinie, nie zawsze pozytywne. Przychylnie na temat odnowy charyzmatycznej wypowiadali się papieże począwszy od Pawła VI, a skończywszy na Ojcu Świętym Franciszku. Papież Paweł VI podczas Międzynarodowej Konferencji Charyzmatycznej w Rzymie w 1975 roku powiedział m.in.: „Jakże więc ta duchowa odnowa miałaby nie być dobroczynna dla Kościoła i świata? Jest to wielkim szczęściem dla naszych czasów, dla naszych braci, że pojawia się pokolenie – wasze pokolenie młodzieży – które ogłasza światu chwałę i wielkość Boga Pięćdziesiątnicy”. Po tych słowach w czasie przeistoczenia bazylikę św. Piotra wypełniał śpiew w językach. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii Kościoła. Paweł VI zachęcał, aby przyłączyć się do tej nowej pobożności. Jan Paweł II powiedział, że „ta Nowa Pięćdziesiątnica jest nadzieją Kościoła”. Papież Benedykt XVI, nauczał, że „Kościół naszych czasów musi być bardziej charyzmatyczny, niż biurokratyczny”. Ojciec Święty Franciszek powiedział do charyzmatyków w Rzymie „Wy narodziliście się z woli Ducha Świętego jako strumień łaski w Kościele i dla Kościoła. To jest wasza definicja: strumień łaski! Jaki jest pierwszy dar Ducha Świętego? Dar Jego samego - który jest miłością i sprawia, że zakochujesz się w Jezusie. I ta miłość zmienia życie, dlatego mówi się: narodzić się na nowo do życia w Duchu”. Przyjdź Duchu Święty…

al. Eryk Sienkiewicz 

Lider wspólnoty